Mời thành viên vào Băng Mũ Rơm (4/10)

Ngoài Luffy – thuyền trưởng, có quyền mời thành viên mới gia nhập băng, thì chưa thấy ai tự (cho mình cái quyền) tuyển thành viên mới, ngoài chị Đại Nami! (Ờ thì vợ của vua Hải tặc tương lai mà! *Đoán*)Nami đã tự chủ động mời Chopper vào băng (lúc chưa có sự đồng ý của Luffy!)!

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Được giao trọng trách giữ Mũ Rơm

Nami thích nhất cái gì?